18 jun. 2010

Le Romun

Breviada estoria dele romûnc
Le romûnc ge compeçó á gestar n'esçerco 1986, quand compecé á intressarme prel catalán e un'altras leungas latinas cuma son esquelhas dele portogalés, galiçán e jusque romanés, dir que l'italián ja ol cognosçieva assaç ben (adés ol cognosco mult de plus), ansí cêu aquest cogniment e intresse prelas leungas romanças compecé á donar-li voltas á l'ideja de far una leunga d'usament proprie, basada n'aquests idioms e, per que nu, qualcós dál "miena reculha", possatçá alhora nu existíva pas l'internet, paren enmencé á jetar d'esquélh c'avieva á mán... libres e sustot enciclopedias.
Enmencé á cerquer mots et enmencé á veier c'avieva de multas dele castelhán qu'eran catalogadas cuma d'antigas, poc folsadas uo en desusament, secâ las introduí nel mien idiom; idiom que n'un prim moment li doné un tangiment fortment catalán (resultança dál miena amicicia cêu cataláns nel servíç militar) e uns ánhs depós compecé á donar-li un tangiment romanés (resultança d'ols miens indagaments et esculcada per aquesta leunga latina atan aluenhada dál resta de leungas latinas e arrodejada de leungas eslavas e l'hungarés), ela leunga romuncâ há passada per multas etaps e per mults noms (entre d'altres "gaugas"?? [né ideja de per qué!).


Estructura dele romûnc
Huerne, le romûnc ést format prel seqüent grup de palauras:
1º) Palauras que son catalogadas pelhos destints diccionárs (RAE, Moliner...) cuma antiquadas, poc folsadas uo en desusament; uo palauras poc cognoscudas uo d'usament assaç reduit.
2º) Palauras pressas d'altres idioms latíns, aquestas uoces son catalogadas nel diccionár romûnc cuma v.a. (uoç adoptada) e s'hán percançat aferrar palauras que son comuns n'altres idioms latins, ben nela sue estructura gramatical uo ben nel sui suen.
3º) Palauras crejadas per eu medís, multas inspradas n'altras leungas latinas e qualques fatas á l'açarde sien deguna lógica (há lógica en multas ocasions l'idiom?, donc velai!).
4º) Palauras que son basadas en posfiís, onomatopéias ecc. (per enxemple, le mot radiç, provén dele posfix "radi".
E per durrés, palauras que simplicement, et en basant-nos nelas normas ortográficas e sintácticas dele romûnc, simplicement hán estadas "romûncdiçadas". Un'altras uoces hán sofridas una modificacion nela sue estructura mejiant elements cum esquélhs que son ela síncopa, aféresi, apócop, próstesi, epéntesi, paragoc uo metátesi, quand una palaura hái sofrida qualque modificacion d'aquest tipus, (uo d'altre) ést posat entre parentesi mejiant l'abreviament de l'element usat uo mejiant elas letras v.o. (variant ortográfica, per enx. SAPO: clamiet (m. metát. y sínc. de calamite).


Qualques particularitats dele romûnc


Artícul: Ols artículs romunis son: Le, Ol (el, lo), Ols (los), Ela (la), Elas (las), Un (un, uno), Uns unos), Una (una), Unas (unas).
Quand ela seqüent palaura á un artícul compeça per vocal, aquest s'apostrofa, (l'),  (l'arániga: la araña); aután s'ensolve ('l) tras verbs que finan nelas vocals "a" uo "e", tojorn qu'ela seqüent palaura compeç per consonant (car sé compeça per vocal essora s'apostrofa); "manja'l prasut cêu mult de placement" (come el jamón con mucho gusto), "passa'l temp en jugant" (pasa el tiempo jugando); aután avant uoces febles cum adverbies uo pronoms: ja'l (ya el, ya le), que'l (que el, que le).


Adjectív: Ols principals son:
Demostratívs: aquest (este, esto), aquesta (esta), aquests uo aquestus (estos), aquestas (estas), aqués (ese, eso), aquessa (esa), aquesus (esos), aquessas (esas), ça (esa, folsat en frasi negativas), ço (ese, eso, en frases negativas), esquélh (aquel, aquello), esquelha (aquella), esquelhs (aquellos), esquelhas (aquellas).
Posesívs: mien[s] (mi[s], mío[s]), miena[s] (mis, mías), tui[s] (tu[s], tuyo[s]), tue[s] (tu[s], tuya[s]), sui[s] (su[s], suyo[s]), sue[s] (su[s], suya[s]), nostre[s] (nuestro[s]), nostra[s] (nuestra[s]), vostre[s] (vuestro[s]), vostra[s] (vuestra[s]).
Dujan fáscas tojorn l'artícul determinant respondent sé van devant dele posejut: le mien páer (mi padre), elas sues prunas (sus ciruelas, las ciruelas suyas), ols nostres amics (nuestros amigos, los amigos nuestros).
Ols adjectívs ordinals ge forman côl nom dele nombre e ols posfiís iesme poral masculín uo ena poral femínei, per enx.: de tredze (13) tredziesme uo tredzena, de vint (20) vintiesme uo vintena.


Adverbies: Qualques adverbies romunis: alhora uo alora (al mismo tiempo, en [por] aquel entonces), densun (juntamente), en sembra (a la vez), fáscas (casi), súpit (de repente), ad[i]és (ahora), mai (nunca), essora (entonces), tost (pronto), huei (hoy), eri o ier (ayer), cras (mañana), ogánh ([en] este año), hu (donde), sús (sobre, arriba), asús (arriba), aprés (cerca [de]), depós (después), poc (poco), mult (mucho, muy) mes uo mins (menos), assaç (bastante, demasiado), ren (nada), fuort (muy), jusque (incluso), fasta (hasta), avents uo enants (antes), qualque o qüelque (alguno-na), degun-na (ningún-na), jahúrs (tampoco), fortas (acaso), pudet (quizás), bencás (a lo mejor), atál gir (tal vez), qui sap (quien sabe), de puisca (en fin), ter (muy, usat en frasi negativas).


Vocals e Alfabet: Elas vocals en romûnc son exactament equants que'n castelhán, en tant que l'alfabet presenta elas seqüents particularitats:
ela Ç substituj á ela z castelhana en palauras que compeçan per za (ça), zo (ço) uo zu (çu) cum per enx. Çamora (Zamora), Çona (zona) uo Çurbarán (Zurbaran), sona cum ts: caça (catsa); ela gue, gui castelhanas en romûnc son e e le sui suen ést eleisc que'n castelhán; ols grups:
CT: pres directament dele latín apar en qualques palauras al final (noct, lact, pect) e le sui suen equipol al d'una ch.
LH / NH: Equipolen aols castelháns ll e  ñ, hán estat presus directament de l'occitán á l'equant que séculs avents ol fó le portogalés; ela lh en posicion final há suen de l.
: Equipol al sc castelhán pró le sui suen ést cum le grup sh anglés de she (caleer: calesher).
C + vocal cêun capiron (, ...): Equipol á ela ch castelhana, ansí per enxemple s'ascrib colat e ge pronuncia chocolat.
Ols grups castelháns cua, cue, cui, cuo nela sue maorança (gestra exceptacions) canmian en romûnc per qua, qüe, qüi e quo, magër cum dic, en qualques uoces (sustot crejadas per eu) le grup cua sojorna inalterábil, cuacêr (cuchara).


Accidents Gramaticals:
Diminutívs: Ols diminutívs masculíns ge forman côl posfix "-et", que'n castelhán equipoleríe al -ito uo -illo: can: canet (perro, perrito). Poral femínei ge folsa le posfix "-eta" et en mults de cas ge tolh ela durressa letra dál palaura par far le sui diminutív: maison: maisoneta (casa, casita) .
Augmentatívs: Le masculín ge fa côl posfix "-ót" e consueta tolher se algandre ela durressa letra dál palaura: grai: graiót (grajo, grajón o grajote), escarpe: escarpót (zapato, zapatón) e pas escarpeót; ela forma femínea ge fa cêu "-ota": formiga: formigota.
Plural: Le plural ge forma cêuna S al final dál palaura quand aquesta fina en vocal uo nelas sequënts letras: b, c, d, f, l, lh, m, n, nh, p, r, st, t, v (globs, kapocs, líquids, nefs, gernials, trovelhs...)
N'enhadint le posfix US quand ela palaura fina en ç uo n'ols grups sc e st: dulç: dulçus (dulce, dulces), casc: cascus (casco, cascos), aquest: aquestus (este, estos); al grup st aután se'l pot enhadir sól ela s: aquest: aquests (de fet, ést ela forma plus comun de far le plural n'aquest grup).
Per durrés n'enhadint ela partícula IS al final dál palaura, en tolhent ela letra final, quand elas palauras finan en j, x, e ols grups ct e ^c (âc, êc, îc, ôc, ûc): covoj: covois (cereza, cerezas), gambox: gambois (antifaz, antifaces), lact: lais (leche, leches), calharrâc: calharrais (cagarrache, cagarraches), romûnc: romunis (aután romûnces), (romunche, romunches).
Aols adjectívs finits en ós, par far le plural s'enhade ela partícula "-us": fremós: fremosus (hermoso, hermosos); elas palauras que ja finan en s nu varian á l'ora de far-las plurals: le ciparis (el ciprés), ols ciparis (los cipreses).
Sintaxi: Ela sintaxi romûnc nu difresçe malavés d'esquelha dele castelhán. Entr'elas escassas difrenças nel regimen gramatical destaca l'absença dál preposición "a" nel complement direct referit á personas (pres dele catalán). Ge díç, per enx.: ela máer vol le fi (la madre quiere al hijo) pas ela máer vol al (á + le) fi; un'altra câracterística buste nelas frasi negativas s'introduj ela partícula pas devant de l'acción directa (uo arrér dele verb) par donar-li plus énfasi de negacion, equipoleríe a "para nada": nu pot pas venir huei (no puedo [para nada] venir hoy), nu ést pas fuort agradabil de veier (no es [para nada] muy agradable de ver).
Un'altra esculcada dele romûnch, buste quand una frasi porta l'adjectív/sustantív tod@ (tot, tota) plus le sui correspondent artícul determinat en géner e nombre (toda la, todo lo), aquest, (l'artícul), passa devant de tot, tota: todo el pueblo estaba de fiesta: le tot sojóc era de festa, todos los hijos viajaron con su padre: ols tots fis viajaron côl sui páer, todas las mujeres: elas totas donas, toda la casa era blanca: ela tota maison era blanca. A l'equant que nel catalán quand una frasi porta un pronom personal plus un adjectív numeral (los tres, las cinco...), le pronom ge substituj per l'adverbie 'tot-ta': no hablaron a ninguno de los tres: nu parlaron á degun de tots tres, las dos se quedaron mudas: totas dúas ge remanieront mudas.
Le preterit perfect compost d'ols verbs d'amoviment (he llegado, has llegado, hemos llegado ecc.), ge construj cêu le verb auxiliar "eser": elas donas son arribadas á Tolsa (las mujeres han llegado a Tolosa), seo canmiada l'ora (he cambiado la hora), sots corruts fasta'l límit (habéis corrido hasta el límite). Ansímedís, nel preterit perfect compost, le participie passat, concorda en géner e nombre gramaticals cêu l'object direct, per enx.: Agnés há cântadas dúas cânçons (Inés ha cantado dos canciones), Peor há manjada una poma (Pedro ha comido una manzana), elas cânçons c'Agnés há cântadas (las canciones que Inés ha cantado).

L'apendença uo posejiment s'expressa côl verb aver (haber): Clovis dúas fiias (Luís tiene dos hijas), (elis uo elhes) averon tres maisons (ellos o ellas) tuvieron tres casas.


Preposicion: Elas preposicions son elas seqüents: á, cêu, en (n' apostrofada, 'n ensolvuda), de (d' apostrofada, da femínea -mult poc usada-), per (por), escontra (contra), entre (entre), sien uo sinse (sin), secund (según), sús (sobre), sota (bajo), encia (hacia), par (para), descontra (para con), malgrat (a pesar de), fasta (hasta), deset (además), des (desde), alén (allende), dalhá (al otro lado, de allá, más allá), avant (ante), aquén (aquende, a este lado), gestra (salvo), cae (cabe, junto a), durant (durante), excepte (excepto), mejiant (mediante), apró (pro), trans (tras), versus (frente a, contra), á faç de (frente a), entr' + palaura que compeça per vocal (entr'estánhs d'arga freda: entre estanques de agua fría), pora (para, folsada quand ela seqüent palaura compeça per vocal, ansí ge vita ela clamada cacofonía sé's folsás 'par'), poral (para el).


Conjuncion: Qualques conjuncions câracterísticas dele romûnc son: agor... agor (ora... ora), nu empecent (no obstantante), donc, doncas uo donec (así pues, luego, pues), magër (aunque), car (porque, porqué), cêu object du (a fin de que), e uo et (y), (ni), uo (o), empré (sin embargo [metátesi d'emper]), maes (mas, sino), mentre (mientras, mientras que), contant (mientras tanto), (si), cum (como), cuma (como, fem.), secund (según), perque (porque), desque (desde que, luego que), secâ (así [es] que, conque, de manera que, de modo que), ansímedís (así mismo), ansíben (así tambien), fetcu (hete aquí), femcu (heme aquí), acum e acumna (como un, como una), côl (con el), cêun e cêuna (con un, con una), totijút (todo ello), que's (que se), qu'ést (que és), ja'l (ya el, ya le), aujac (ya que), joncols (junto con), qu'ol[s] (que lo[s]), sibelque (por más que), nisi (sino).


Pronoms Personals: Son ols seqüents:
Eu (yo, ): eu nu andré pas cras (yo no iré mañana); ést par eu (es para mi).


Me (me): me vo dacu (me voy de aquí); Enclític: -Me: donar-me (darme), n'esguardant-me (mirandome); Enclític Imperatív: 'M: ge folsa quand le verb fina en vocal (a, e): dona'm (dame), parle'm (hablame).
Obs.: Ela forma usual de folsar le pron. Me en persona d'imperatív ést: porta'm un kil d'oriç (traeme un kilo de arroz), empré, ge pot folsar aquesta altra forma nelas frasi imperativas (que de fet ést ela correcta): porta á eu un kil d'oriç (literalment seríe: trae a mi un quilo de arroz); Apóstrof: M': m'alecro (me alegro).


(, ): nu pots (tú no puedes), á que't sembla? (¿a tí que te parece?)


Te (te): te vas (te vas), Enclític: -Te: tacir-te (callarte), Enclític Imperatív: 'T: dona't (date), esguarda't (mirate), ge folsa quand le verb fina en aApóstrof: T': t'esculto (te escucho).


Eli (él): á eli l'esguardava (a él le miraba).


Elhe (ella): elhe aprestava le manjar (ella preparaba la comida); l'artícul le ('l) ge pot ensolver en resultant essora: elhe aprestava'l manjar.


La (la): la vei d'aprés (la ve de cerca), Enclític: -La: n'esguardant-la (mirandola), devenir-la (convertirla). ApóstrofL' (sól avant verbs que compeçan prela vocal 'a', l'arronjó (la arrojó).


Li (le): li jetó (le echó), Enclític: -Li: manjar-li (comerle), en tragent-li (sacandole); Enclític Imperatív: -El: manda-el per paun (mandale a por pan); Enclític Imperatív cêuvusco: mandalde (mandadle; ela 'l' sofre una metátesi cêu ela 'd' [variacion de loc]); Apóstrof (excepte cêu verbs que compeçan per A [li arronjó: le arrojó]): L': l'estropejará (le estropeará), aután ge pot ascribir sien apostrofar-ol (li estropejará); forma ensolvuda: 'L: que'l donen (que le den).


Ol (lo): ol judicrá (lo juzgará); Enclític et Enclític Imperatív: -Ol: mandar-ol (mandarlo), en vejent-ol (viendolo); manda-mo uo manda-m'ol (mandamelo), mande-ol (mandelo), Enclític Imperatív par cêuvusco: esguardaldo (miradlo).


Ge (se): ge manjó (se comió), Enclític: Se e -Se: manjar se (comerse), en manjant-se (comiendose); Enclític Imperatív: ge folsa quand le verb fina en 'e': 'S: done's (dése), esguarde's (mírese); Apóstrof: S': s'absconde (se esconde).
Usament d'ols pronoms personals en plural:


Nusco-ca (nosotros-as): á nusco nos costó de mes (a nosotros nos costó menos).


Nos (nos): nos cadeu ela grossa (nos cayó la gorda); forma ensolvuda: 'ns, folsada cuma enclítica tras vocal 'a' et 'e' : laisca'ns (dejanos), trage'ns (saquenos) enclític -nos: esguardat-nos (miradnos), parla-nos (hablanos).


Vusco-ca (vosotros-as): vusco diréts (vosotros direis).


Vos (os): vos veiré depós (os veré después), Enclític: -Vos: laisca-vos (dejaos), manjar-vos (comeros)


Elis (ellos): elis venrán cras (ellos vendrán mañana).


Elhes (ellas): elhes sapién ela recepta dáls trutas (ellas sabían la receta de las truchas).


Las (las): las esguardó long de temp (las miró largo tiempo).


Lis (les): lis atorgó le parciment (les otorgó el perdón), Enclític: -Lis: dona-lis un besco (dales un beso); Ensolvudaels: s'els derrompeu (se les rompió).


Ols (los): ols homnes de Cromagnon (los hombres de Cromañón); Enclític: aután -ols: mandar-ols (mandarlos), en vejent-ols (viendolos).
Pronoms posesívs e demostratívs: Elas formas d'aquests pronoms coinciden cêulas formas d'ols adjectívs correspondents: aquest paun ést le nostre (este pán es el nuestro).
Pronoms indifinitsQualque (alguien), Nescún (nadie), Cadascún-na (cada uno-na), Otri (demás, los demás, los otros), Eintes (todos, todo el mundo [eintes manjavan: todos comían, todo el mundo comía]), Equaqui (cualquier-ra), Tot-ta (todo-da), Ren (nada), Qualcós (algo), Un[s] (uno[s])


Pronoms relatívs: Que (que), Qui (que [par personas, el que roba a un ladrón...: qui robe á un ladre...], quien, quienes); Hu (donde) e ols pronoms adjectivals ol[s] qual[s], la[s] qual[s] (el cual, la cual, los cuales, las cuales).


Posfiís: Ols principals posfiis castelháns cêula sue correspondença en romûnc son:


AJE: -AGE garaje: garage; AZGO: -ADGË almirantazgo: almiraladgëBE: (abe, ebe) -B cárabe: cárab, percebe: porceb; BLE: (able, ible) -BIL afable: afabil, finible: finibil; CHE / CHO: (ache, eche, iche, oche; acho, ucho) ^C caldibache: caldibâc, lebeche: lebêc, afiche: afîc, alimoche: alimôc; carapacho: carapâc, aducho: adûcCIO: (acio, ecio, icio, ucio) estrapulacio: estrapulaç, despecio: despeç, aditicio: aditiç, brucio: bruç; DAD: -TAT universidad: universitat; DE / DO: (ade, ede, ide, ode, udu; ado, edo, ido, odo, udo) -T confrade: confrat, estede: estet, merode: merot, leudo: leut; adecuado: adequat, bujedo: buxet, buido: buit, visigódo: visogót, aludo: alut (excepte elas palauras esdrújulas que seqüen en conservant ela d, cum per enxemple líquido: líquid; EA[R]: -EJA[R] asamblea: asambleja, baldonear: baldonejar (ela r ést par elas formas verbals); ECER: -ESÇER abravecer: abravesçer; ECHO: -ET duecho: duet, fecho: fet; EO: -EI museo: musei; GO: -C (ago, ego, igo, ogo, ugo) andrófago: andrófac, maniego: manec, higo: fic, etimólogo: etimóloc, estrugo: estruc; ICE: -EX bómbice: bómbex, códice: códex (algandre comoran elas dúas formas de posfix, le "ice" e le "ex"); ICHO: -IT dicho: dit; IELLO: -EL cadiello: cadel; ILLA: -ILHA barrilla: barrilha; ILLO: -IL agracillo: agracil; ÍO: haberío: haberí; IO: -IE magnolio: magnolie (tojorn que nu via avantvenida per r, en cui cas seríe or cum per enxemple en territorio: territor); ISMO: -ISME monaquismo: monaquisme; ISTA: -IST dentista: dentist; ITIS: -ITS flebitis: flebits; JA: (aja, eja, ija, oja, uja): -LHA divinaja: divinalha, moleja: molelha, zadorija: çadorilha, foja: folha, platuja: platulha (i-há exceptacions [esplaja: playa]); JE: (eje, ije, oje, uje) -^C peje: pêc, acije: acîc; JO: (ajo, ejo, ijo, ojo, ujo) -LH destajo: destalh, vermejo: vermelh, argadijo: argadilh, ojo: olh, magrujo: magrulh (exceptacions: ai (ajo), grai (grajo), fix e posfix (e ols suis derivats), previlej, privilhej; NCIA: (ancia, encia, incia, oncia, uncia) -NÇA esquinancia: esquinança, aborrencia: aborrença, brincia: brinça, concia: conça, opuncia: opunça; NDE / NDO: (ande, ende; ando, endo, indo, ondo, undo) -ND grande: grand, alpende: alpend; aguilando: agïland, torrendo: torrend, blondo: blond, corundo: corund; OCHO: -UOT borocho: boruot, ocho: uot; OIDE: -OID escorpioide: escorpioid, ovoide: ovoid; RIO: (ario, erio, irio, orio, urio) -R eborario: eborar, captiverio: captiver, satirio: satir, calificatorio: qualificator, augurio: augur; RSO: (arso, erso, irso, orso, urso) -RS controverso: controvers, aborso: abors, ocurso: ocurs; SCO: (asco, esco, isco, osco, usco) -SC verbasco: verbasc, tudesco: tudesc, genovisco: genovisc, fosco: fosc, corrusco: corrusc; STRO: (astro, estro, istro, ostro, ustro) -STRE olivastro: olivastre, ambidiestro: ambidestre, ministro: ministre, colostro: colostre, ligustro: ligustre; TAD: -TAT facultad: facultat; VO: (avo, evo, ivo, ovo) -V blavo: blav, primevo: primev, adustivo: adustiv, ovo: ov (excepte javo); UCIR (verbs): -UIR conducir: conduir; UEJO: -OU entruejo: entrou; UELO: -ÓL faceruelo: faceról; UIR (verbs): -UJIR circuir: circujir; YA: (aya, eya, iya, oya, uya) -IA zumacaya: çumacaia, aquileya: aquileia, joya: joia; YE: (aye, eye, oye, uye) -JE detrayer: detrajer, creyer: crejer, foyer: fojer, ecuyere: ecujer; YO: (ayo, eyo, oyo, uyo) -I acayo: acai, conceyo: concei, joyo: joi, suyo: sui; ZNE / ZNO: (ezne, izne; ezno, izno, ozno) -SNE lezne: lesne, avyzne: avisne; rezno: resne, gollizno: golhisne, brozno: brosne.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aó vissitator, cuisque é quand serves le devut respect, le tui comment acuen ést ben resçebut é sedrá pervulgat. Á maor abondament fac primier un revissament. Merce!!